Veľkoobchod055 6118 110

Servis a reklamácie055 6118 133

Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA

Predávajúci
DSI Slovakia, s.r.o., Letná 42, 04001, Košice, IČO 316 70 172, DIČ: 2020 492 166, IČ DPH: SK 2020 492 166, Zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel S.r.o, Vložka č. 2901/V, v jej mene konajúci: Stanislav Návesňák

Kupujúci
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, využívajúca portál www.edsi.sk k objednávaniu a rezerváciám tovaru.

Kúpna cena
Kúpna cena je stanovená dohodou a je uvedená v špecifikácii (cenníky dodávateľa, špeciálne ponuky dodávateľa a pod.). Ceny sú uvedené bez DPH. Ceny musia byť na faktúre uvedené v EUR alebo USD.

Kúpna cena bude platená kupujúcim na základe faktúry a to do lehoty splatnosti uvedenej na tejto faktúre.

Kupujúci platí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

Úplným zaplatením kúpnej ceny nadobudne kupujúci vlastnícke práva k tovaru.

Formy objednávok

  • písomná objednávka: e-mail, elektronická výmena dát EDI, www.edsi.sk, fax, poprípade iné formy elektronickej komunikácie
  • telefonická objednávka (musí byť najneskôr do troch dní písomne potvrdená)

DODÁVKA

Dodanie tovaru
Predávajúci je povinný dodať tovar včas spolu s dokladmi, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do sídla kupujúceho alebo do miesta určenia a to buď vlastnými dopravnými prostriedkami alebo prostredníctvom dopravcu.

Predávajúci je povinný dodať tovar v akosti a prevedení, ktoré je určené pre účely, na ktoré sa tento tovar spravidla používa.

Prevzatie tovaru
Kupujúci je povinný v stanovenej lehote tovar prevziať a zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu v stanovenej lehote.

V prípade, že kupujúci riadne dodaný tovar neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na tovar na kupujúceho dňom, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

V prípade, že kupujúci riadne dodaný tovar odmietne prevziať, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady na dopravu, ako aj náklady za skladovanie tovaru predávajúcim.

Kupujúci neprevzatím tovaru porušuje zmluvu.

V okamihu, keď kupujúci prevezme tovar od dopravcu alebo predávajúceho, resp. okamihom dodania, prechádza nebezpečenstvo škody na tovar na kupujúceho.

Doklady
Dokladom o dodaní tovaru je sprievodný doklad dopravcu (súpiska rozvozu, prepravný list) s potvrdením o prevzatí kupujúcim. V prípade, že je dodávka realizovaná vlastnou dopravou predávajúceho, je dokladom o dodaní tovaru kupujúcim potvrdená Faktúra (faktúra zároveň slúži ako dodací list).

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu súčasne s dodávkou tieto doklady:

  • faktúra
  • dodací list
  • záručné listy
  • užívateľské manuály, pokiaľ to vyplýva z povahy výrobku, prípadne zo zákona

ZÁRUKA

Záruka a záručná doba
Záruka za akosť vyplýva zo Záručného listu - certifikátu kvality, ktorý je predávajúci povinný dodať ku každému výrobku. Pravidlá pre uplatnenie Záruky upravuje Reklamačný poriadok.

Záručná doba sa skladá z dvoch lehôt:

  • 24 mesačná spotrebiteľská záručná lehota - určená pre konečného spotrebiteľa
  • 12 mesačná manipulačná a skladovacia lehota - určená pre manipuláciu a skladovanie tovaru u kupujúceho

Záručná doba poskytovaná predávajúcim môže teda byť maximálne 36 mesiacov odo dňa dodávky tovaru kupujúcemu.

Zodpovednosti
Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a prevedení, ktoré určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo zabezpečiť tak, aby bol tovar zaistený proti poškodeniu pri skladovaní a preprave s ohľadom na dobu a spôsob prepravy. Pokiaľ predávajúci poruší tieto svoje povinnosti, má tovar vady.

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky overiť, či na zásielke nie je poškodený obal, či nedošlo k poškodeniu vniknutím do dodávky, napr. cez ochrannú pásku predávajúceho a pod.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar podľa možnosti bezodkladne , t.j. čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovare (po doručení tovaru na miesto určenia), najneskôr však do 12 hodín od prevzatia zásielky.

Kupujúci je povinný zaslať reklamáciu bezprostredne najdlhšie do 8 hodín od okamihu zistenia vady, a to písomne - doporučeným dopisom, elektronickou poštou alebo faxom. Kupujúci musí v reklamácii uviesť množstvo a názov reklamovaného tovaru , popísať prejavy vady a priložiť fotodokumentáciu poškodenia dodávky (tovaru, obalu).

Vady množstva sa voči predávajúcemu uplatňujú na Oddelení starostlivosti o zákazníka, vady kvality (reklamácie) na Oddelení zákazníckeho servisu.

Nároky z vád tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a sú podrobne špecifikované v Reklamačnom poriadku.

Pokuty
V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený mu účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím riadne dodaného tovaru, je predávajúci oprávnený mu účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny dodaného tovaru, a to za každý započatý deň omeškania s prevzatím tovaru.

Náhrada škody týmto nie je dotknutá.


VŠEOBECNÉ

Odstúpenie od zmluvy
Strany môžu odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanoví zmluva (potvrdená objednávka kupujúceho) alebo tieto všeobecné obchodné podmienky alebo v prípadoch, kedy to stanovuje Obchodný zákonník.

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, ak je prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy doručený druhej strane. Po tejto dobe nejde účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa o splnení povinností, porušenie ktorých bolo dôvodom k odstúpeniu od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva.

Obchodné tajomstvo
Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú žiadne údaje, ktoré sa o sebe vzájomne dozvedia, s výnimkou údajov verejne dostupných a známych, ani tieto údaje nevyužijú vo svoj prospech, ani neumožnia ich získať tretím osobám.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná
a) do 24.05.2018: zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov; Predpisom č. 165/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby; Predpis č. 164/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení;

b) od 25.05.2018: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES; Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z

Zmluvné strany prehlasujú, že získané údaje boli poskytnuté s vedomím a súhlasom kupujúceho a budú použité len pre účely rezervácie a predaja resp. kúpy ním vybraného tovaru, prípadne jeho reklamácie, t.j. len za účelom plnenia povinností zo zmluvy. Spoločnosť DSI Slovakia s.r.o. sa zaväzuje neposkytovať údaje a informácie tretej osobe. Spoločnosť DSI Slovakia s.r.o rešpektuje všetky zákonné ustanovenia pre manipuláciu s osobnými údajmi a zaručuje ich ochranu.

Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že vylučujú použitie Dohody OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru na tieto podmienky, ako aj následné objednávky - kúpnej zmluvy, ktoré budú na tieto podmienky, tak ako je uvedené v čl. 1 týchto podmienok, nadväzovať.Záverečné ustanovenia

Výklad týchto Podmienok a právne vzťahy z nich vzniknuté sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka - z. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení.