Veľkoobchod055 6118 110

Servis a reklamácie055 6118 133

Dodatok k VOP DSI Slovakia s.r.o.

Zmluvné strany:

DSI Slovakia, s.r.o., Letná 42, 04001, Košice, IČO 316 70 172, DIČ: 2020 492 166, IČ DPH: SK 2020 492 166, Zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel S.r.o, Vložka č. 2901/V, v jej mene konajúci: Stanislav Návesňák, peňažný ústav: SBERBANK SLOVENSKO : SK 40 3100 0000 0040 4034 2302 (ďalej len predávajúci)

a

 

.........................................................................., so sídlom...............................................................

IČO .......................................,

DIČ: .................................................

IČpD: .................................................,

Zapísaná ........................................................................,

Vložka č. ..............................................................,

Peňažný ústav: ........................,

č.ú: ..........................................., IBAN :.....................................................

(ďalej len kupujúci),

ktorý je právnická alebo fyzická osoba podnikajúca na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení, využívajúca portál Edsi.SK k objednávaniu a rezerváciám obchodného tovaru, potvrdzujúca súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene VOP DSI Slovakia s.r.o.:

Čl. 15

Prehlásenia
15.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná

a) do 24.05.2018: zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov; Predpisom č. 165/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby; Predpis č. 164/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení;

b) od 25.05.2018: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES; Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z

15.2 Zmluvné strany prehlasujú, že získané údaje boli poskytnuté s vedomím a súhlasom kupujúceho a budú použité len pre účely rezervácie a predaja resp. kúpy ním vybraného tovaru, prípadne jeho reklamácie, t.j. len za účelom plnenia povinností zo zmluvy. Spoločnosť DSI Slovakia s.r.o. sa zaväzuje neposkytovať údaje a informácie tretej osobe. Spoločnosť DSI Slovakia s.r.o rešpektuje všetky zákonné ustanovenia pre manipuláciu s osobnými údajmi a zaručuje ich ochranu.

15.3. Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že vylučujú použitie Dohody OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru na tieto podmienky, ako aj následné objednávky - kúpnej zmluvy, ktoré budú na tieto podmienky, tak ako je uvedené v čl. 1 týchto podmienok, nadväzovať.

 

V _______________ dňa _____________

 

 

_____________________                                           _____________________

DSI Slovakia, s.r.o.                                                      kupujúci