Veľkoobchod055 6118 110

Servis a reklamácie055 6118 133

Newsletter - Prihlásenie k odberu

Pohlavie:
Osoba:


Vyplnením tohto formulára a stlačením tlačidla "Odoslať" čestne prehlasujem, že na základe dobrovoľnosti poskytujem moje osobné údaje uvedené v tomto formulári (ďalej len "údaje") a súhlasím s ich spracúvaním a so zaradením do databázy spoločnosti DSI Slovakia, s.r.o, so sídlom Južná trieda 117, Košice 040 01 , IČ: 31670172 (ďalej len "spoločnosť") ako aj s poskytovaním týchto údajov spoločnosťou sprostredkovateľovi, spoločnosti Picabo.cz, a.s., so sídlom Africká 434/11, 160 00 Praha 6, IČ: 28478649, za účelom ich spracúvania v rozsahu a za podmienok dojednaných medzi nimi v písomnej Zmluve o spracovaní osobných údajov, zo dňa 22.8.2005. Taktiež súhlasím s tým, že tieto údaje môžu byť použité na marketingové účely spoločnosti, čím sa rozumie aj zasielanie informácií do mojej e-mailovej schránky. Súhlas udeľujem v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov najmä v súlade s §7 uvedeného zákona, a to až do odvolania môjho súhlasu. Zároveň beriem na vedomie, že mám oprávnenie kedykoľvek písomne odvolať tento súhlas listom doručeným na adresu spoločnosti. Týmto potvrdzujem, že sú mi známe všetky skutočnosti podľa §10 ods. 1 písm. a) až d) bodu 1 až 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.